Hartmut Zaender: Neun Arbeiten zu dem James-Bond-Film "Moonraker" (Moonraker - streng geheim) von 1978/79.
9. otvp 92_074, Maskenball

zurück
+ + + James Bond: main-page + orbis TV pictus: general info + domain: public homepage + + +